Zásady ochrany osobných údajov

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

V súlade s ustanovením v zmysle ustanovení § 13, 14 a 15 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov bola dotknutá osoba:

oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom potvrdzuje.

Prevádzkovateľ: RAWFOODCUISINE.SK

Účel spracúvania osobných údajov: internetový predaj a marketing

Zoznam osobných údajov: meno, kontaktné údaje a údaje na doručenie

 

Doba poskytnutia súhlasu: neobmedzene

Forma zverejnenia: bez zverejnenia

Ochrana osobných údajov

 • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme

 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej emailovej komunikácie, a to emailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky RAWFOODCUISINE.SK

sídlo v Bratislave

IČO: 51977508

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.rawfoodcuisine.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), emailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä § 13 – 14 a 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje podľa § § 13 – 14 a 19 zákona č. 18/2018 Z. z..

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s § 13 – 14 a 19 zákona č. 18/2018 Z. z.

V Bratislave, dňa 1. februára 2023

Prevádzkovateľ: RAWFOODCUISINE:SK                  Dotknutá osoba: